Charakterystyka placówki

 Szkoła Podstawowa im. gen. J. Bema jest placówką oświatową położoną we wsi Bojszów, gmina Rudziniec, powiat gliwicki. Do naszej szkoły uczęszczają dzieci z Bojszowa i Łączy (miejscowości oddalonej ok. 5 km ). Młodzi łączanie są dowożeni autobusem gimnazjalnym, który wozi starszą młodzież do gimnazjum w Rudzińcu.


Szkoła w Bojszowie prawdopodobnie została zbudowana w okresie międzywojennym, ok. roku 1925. W 1986 roku postanowiono rozbudować i zmodernizować budynek. W czerwcu 1994 roku zakończono rozbudowę i oddano nową szkołę do użytku. Latem 2011 r. stara część budynku szkoły została odnowiona - nowy dach, nowe ściany i tynki. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie ( mamy na myśli lata 2012/2013 ) nasza placówka zostanie poddana termoizolacji, czyli "mury" zostaną tak ocieplone, że ciepło (ogrzewanie olejowe) nie będzie nam "wymykać się przez szpary".

W roku szkolnym 2012/13 naukę w klasach I – VI pobiera uczniów 67 (6 oddziałów). Placówka nasza prowadzi również 2 oddziały przedszkolne:
I oddział liczy 22 dzieci - 14 sześciolatków i 8 pięciolatków,
II oddział liczy 25 dzieci w wieku od 3 do 5 lat.


W szkole zatrudnionych jest 19 nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć ( 8 pełnozatrudnionych i 11 niepełnozatrudnionych) oraz 7 osób związanych z działalnością administracyjno-gospodarczą. Stopień nauczyciela dyplomowanego posiada 5 pedagogów.
W placówce wyodrębnione zostały zespoły wychowawcze: zespół nauczania zintegrowanego, zespół dydaktyczno-wychowawczy oraz zespół ds ewaluacji wewnętrznej. Pracuje również koordynator ds bezpieczeństwa.


Uczniowie klas I -VI uczą się 2 języków: niemieckiego i angielskiego. W klasach I -IV nauczanie odbywa się wg nowej podstawy programowej.
Na terenie naszej placówki oferujemy zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, gier i zabaw , gimnastyki korekcyjnej i świetlicowe. Działa również Szkolny Klub Sportowy, zespół muzyczny, kółko informatyczne oraz prowadzimy kurs tańca nowoczesnego. Uczniowie mogą także skorzystać z porad pedagoga, a w wolnych chwilach ... odwiedzić bibiotekę.
W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie kl. I - III brali udział w kolejnym już Projekcie "Szansa na sukces - indywidualizacja procesu nauczania w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Rudziniec" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, poddziałanie 9.1.2


Placówka oświatowa w Bojszowie zapewnia swoim wychowankom dobre warunki nauczania, gdyż posiada dobrze wyposażone klasopracownie: polonistyczną, przyrodniczą, j. obcych, 3 klasy (pomieszczenia) edukacji wczesnoszkolnej, pracownię matematyczno-komputerową ( komputery zostały przyznane w ramach "Projektu - pracownie komputerowe dla szkół w 2006 r." ). Oprócz tego zajęcia dla uczniów naszej szkoły mogą odbywać się na sali gimnastycznej, w sali religijnej, sali audiowizualnej. Pod okiem opiekuna/nauczyciela wychowania fizycznego dzieci mogą skorzystać z siłowni (oczywiście ćwiczenia są dostosowane do wieku i kondycji dziecka). Uruchomiony jest także gabinet profilaktyczny (lekarski), w którym nasi wychowankowie mogą korzystać z pomocy logopedy i pedagoga szkolnego. Posiadamy też pomieszczenie, tak zwane "Rekwizytornia pomocy dydaktycznych" - tam gromadzimy pomoce dydaktyczne, które otrzymaliśmy w ramach udziału w projektach unijnych. Na terenie szkoły prowadzi również swą działalność biblioteka szkolna dla dzieci naszej placówki oraz biblioteka publiczna ( filia Biblioteki Publicznej w Rudzińcu ) dla starszej młodzieży i dorosłych. Osobne sale tworzą: I oddział przedszkolny i II tzw."Małe przedszkole".


Bardzo ważną rolę w odpowiednim zabezpieczeniu warunków dla uczniów dojeżdżających i nie tylko - pełni stołówka szkolna, w której wydaje się obiady dla ok. 90 % dzieci. Z posiłku korzystają także nauczyciele oraz personel niepedagogiczny. Wszyscy uczniowie szkoły korzystają na przerwach śniadaniowych z ciepłej herbaty.
Po lekcjach mogą wziąć udział w dodatkowych zajęciach, kółkach zainteresowań lub skorzystać z opieki na świetlicy szkolnej. Od 01. 09. 2010 r. nauczyciele realizują dodatkowo 2 godziny tygodniowo (wg nowych przepisów prawa oświatowego), toteż dzieci chętnie uczęszczają na kolejne dodatkowe wybrane przez siebie zajęcia, na których mogą przygotowć się do konkursu, sprawdzianu, odrobić zadanie, poprawić złą ocenę lub po prostu być pod opieką nauczyciela.

Teren wokół budynku szkolnego jest bardzo duży, ale ... zagospodarowany. Mamy 2 boiska: do piłki nożnej i do siatkówki. Przy boiskach zamontowaliśmy ławki (pomagali rodzice). W październiku 2010 r. teren został zmodernizowany. Powstał plac zabaw dla maluchów, czyli dzieci od lat 3 do 7 lat. Rada Sołecka Bojszów sfinansowała projekt placu zabaw oraz urządzenia stojące na placu. Bardzo się cieszymy z pomocy.Od strony frontowej, przed budynkiem rosną od kilku lat drzewka i krzewy. W październiku 2010 r. zakupiliśmy urządzenia - stabilne kosze z tablicami do gry w koszykówkę, które na stałe zostaną umocowane prawdopodonie wiosną 2013 r. na boisku szkolnym (jeżeli będą finanse na powstanie podłoża boiska).

Jednym ze standardów określających funkcjonowanie szkoły jest jej otwartość na kontakty ze środowiskiem lokalnym. Co roku bierzemy udział w Dożynkach Wiejskich Sołectwa Bojszów. W roku 2009 uczestniczyliśmy w "Gminnym Święcie Strażaka" i w "Gminnych Dożynkach Wiejskich", które odbyły się na terenie naszej miejscowości. Wraz z Radą Rodziców od kilku lat co roku organizujemy Spotkania Opłatkowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka. Każdego roku społeczność szkolna i Rada Rodziców zaprasza środowisko lokalne na Festyn Rodzinny lub Kiermasze Świąteczne, czy też "Święto pieczonego ziemniaka". Dochód finansowy przeznaczamy na: dofinansowanie wycieczek szkolnych lub udział dzieci w konkursach przedmiotowych, zakup słodkości z okazji róznych imprez uczniowskich oraz nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego.
W takiej małej wsi, jak Bojszów, szkoła staje się swego rodzaju centrum kulturalnym, miejscem, gdzie od czasu do czasu można bezpośrednio obcować z różnymi ludźmi, np. lekarzami, artystami – malarzami, rzeźbiarzami i ich twórczością. Dowodem na to są zapiski, zdjęcia umieszczone w kronice szkolnej.


Opublikował: Jarosław Radziszewski
Publikacja dnia: 08.10.2012
Podpisał: Jarosław Radziszewski
Dokument z dnia: 08.10.2012
Dokument oglądany razy: 5881
6.05.2021 // bip.szkola.bojszow.levelit.pl